ข่าวแสดงทั้งหมด

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทุกท่าน ด้วย สปสช. จะปรับปรุงระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ให้เข้าระบบ seamless โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้ จะตัดข้อมูลการเบิกจ่ายชดเชยตามข้อมูลที่หน่วยบริการจัดส่ง (sent date) เข้าโปรแกรมการเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูฯ (Disability) ดังนั้น สปสช. จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ของข้อมูลบริการก่อนกา... อ่านต่อ
โดย วิชิต เซี่ยงเห็น เมื่อ 04 ม.ค. 2562 ( 0 ตอบ 235 อ่าน )
หน่วยบริการที่แจ้งความจำนงขอบันทึกข้อมูลย้อนหลังกับ PM สปสช.เขต ภายใน 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้น สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2560 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวกการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว เนื่องจากมีการพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและมีความสะดวกการต่อการใช้งานยิ่งขึ้น อ่านต่อ
โดย สุวัชชัย ชื่นเมืองปักษ์ เมื่อ 18 เม.ย. 2560 ( 0 ตอบ 1736 อ่าน )
ขอแจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่งทราบ ดังนี้ 1. เรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมการเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูฯ กรณีที่หน่วยบริการไม่สามารถบันทึกข้อมูลการขอเบิกชดเชยค่าบริการตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในประกาศฯ ตามกรอบการบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ปี 2560 ได้ ในการนี้ ระบบโปรแกรมฯ ได้มีการปรับปรุงเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูฯ อื่นๆ ในระบบเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 256... อ่านต่อ
โดย สุวัชชัย ชื่นเมืองปักษ์ เมื่อ 29 มี.ค. 2560 ( 0 ตอบ 5925 อ่าน )
1. ปรับปรุงประเภทสิทธิย่อยอื่นๆที่ไม่ใช่ 77 และมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี จะสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมาย "ผู้สูงอายุ" ได้ 2. ปรับปรุงสิทธิประกันสุขภาพหลักในกลุ่ทที่นอกเหนือ UC แต่มีประเภทสิทธิย่อย เป็นผู้พิการ ในกลุ่มต่างๆ ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ ขออภัยในความไม่สะดวก อ่านต่อ
โดย วาสนา ปัจฉิมก้านตรง เมื่อ 14 มี.ค. 2560 ( 0 ตอบ 1082 อ่าน )
คู่มือบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2560 1.) 591010_คู่มือบริหารงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 60_เล่ม1_Rehabilitation ดูที่ https://goo.gl/KkuPjy 2.) 591010_รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ76รายการ_แนบ2-ประกาศ2559 ดูที่ https://goo.gl/PaE8kO อ่านต่อ
โดย วาสนา ปัจฉิมก้านตรง เมื่อ 09 มี.ค. 2560 ( 0 ตอบ 3923 อ่าน )
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปัญหาการใช้งานได้ที่ IT Helpdesk โทรศัพท์ 02-141-4200 โทรสาร 02-141-9737 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) "ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550" เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 โทรศัพท์ (เบอร์กลาง) 02 141 4000 โทรสาร (เบอร์กลาง) 02 143 9730 อ่านต่อ
โดย วาสนา ปัจฉิมก้านตรง เมื่อ 17 ก.ย. 2557 ( 0 ตอบ 42601 อ่าน )