สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

โทรศัพท์ เบอร์กลาง 02-141-4000 (เวลาราชการ)
โทรสาร 02-143-9730-1 
เว็บไซต์ : http://www.nhso.go.th/

ติดต่อประสานงาน
IT Helpdesk
โทรศัพท์ 02-141-4200 (เวลาราชการ)
โทรสาร 02-141-9737
อีเมล์ : ithelpdesk@nhso.go.th