เรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมการเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูฯ (โปรดอ่าน!! สำคัญมาก)

โดย: สุวัชชัย ชื่นเมืองปักษ์   เมื่อ: 29 มี.ค. 2560   อ่าน: 5758   ตอบ: 0   ถูกใจ: 0
ขอแจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่งทราบ ดังนี้
1. เรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมการเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูฯ กรณีที่หน่วยบริการไม่สามารถบันทึกข้อมูลการขอเบิกชดเชยค่าบริการตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในประกาศฯ ตามกรอบการบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ปี 2560 ได้ ในการนี้ ระบบโปรแกรมฯ ได้มีการปรับปรุงเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูฯ อื่นๆ ในระบบเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป สำหรับการบันทึกข้อมูลให้หน่วยบริการศึกษาจากคู่มือ https://goo.gl/BoKbEJ

2. สำหรับหน่วยบริการที่มีปัญหาการบันทึกข้อมูลไม่ทันตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบโปรแกรมฯ ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ในการนี้ หน่วยบริการใดที่บันทึกข้อมูลไม่ทันตามเวลาที่กำหนด (30 วัน นับจากวันที่มารับบริการ) ให้หน่วยบริการแจ้งความจำนงขอบันทึกข้อมูลย้อนหลังกับ PM สปสช.เขต ภายใน 7 เมษายน 2560 เพื่อดำเนินการให้บันทึกได้เป็นการเฉพาะราย ซึ่งจะแจ้งช่วงระยะเวลาในการบันทึกให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลย้อนหลังจะเปิดให้สำหรับผลงานการให้บริการระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 – 10 มีนาคม 2560 เท่านั้น